Werkwijze en Wachtlijst

AGNO maakt een heldere analyse van de mogelijkheden en beperkingen van een kind/jongere in zijn haar omgeving, waarbij de ervaring en visie van ouders uiteraard een grote plaats inneemt. Er zijn zowel mogelijkheden voor begeleiding, als voor (diagnostisch) onderzoek. Er worden gerichte adviezen gegeven, voor zowel de korte, als de langere termijn.

Uw aanmelding start met het invullen van het aanmeldformulier, op de pagina aanmelden. Wij willen u vragen dit formulier zo uitgebreid mogelijk in te vullen, zodat wij ons goed kunnen voorbereiden op de inhoud van de vragen die er spelen. Wanneer u dit formulier heeft verstuurd (een deel digitaal en getekende toestemming per mail of post), krijgt u een reactie van ons met informatie over de aanmelding, vragenlijsten en een voorstel voor een intakegesprek. Voorafgaand aan het eerste gesprek, stuurt u de ingevulde vragenlijsten retour.

U kunt naar ons worden doorverwezen door een erkende verwijzer (zoals huisarts, medisch specialist) of door een medewerker Toegang/wijkcoach van de gemeente. U dient dus vooraf contact te hebben gehad met de verwijzer voordat u bij ons een afspraak kunt plannen. Daarnaast mogen wij pas starten met de zorg (diagnostiek of behandeling) zodra de beschikking (toestemming voor start) door de gemeente is afgegeven. Het kan dus per gemeente variëren hoe lang u moet wachten op uiteindelijke start.

Uitzonderingen: Er zijn ook mogelijkheden voor particuliere zorg. Hiervan is sprake wanneer de zorgvraag bijvoorbeeld een schoolvraag betreft. Tijdens de intake wordt dit besproken indien er sprake is van particuliere zorg.

Tijdens het eerste gesprek, wordt geprobeerd zicht te krijgen op de vragen die er zijn en met welke zaken deze samenhangen. Dit gesprek duurt doorgaans een uur tot maximaal anderhalf uur. In dit gesprek wordt samen met u bekeken waarmee wij u kunnen helpen. Er kan besloten worden over te gaan tot een (individuele) behandeling, ook kan ervoor gekozen worden nader onderzoek te doen of kan er een andere keuze gemaakt worden. Wij zorgen ervoor dat wij samen met u op zoek gaan naar een passend aanbod.

  

WACHTLIJST EN WACHTTIJD 

NIEUWS update: geldig vanaf april 2024

Het is mogelijk om aan te melden voor de wachtlijst; vanaf april geldt het volgende ten aanzien van wachttijden. Het zijn inschattingen van wachttijden, per

zorgvraag kan de wachttijd variëren. Aan volgende wachttijden kunnen daarom geen rechten worden ontleend:

Voor Hengelo geldt een wachttijd voor nieuwe aanmeldingen van ca 6 maanden 

Voor Deventer geldt een wachttijd voor nieuwe aanmeldingen van ca 10-11 maanden 

Voor dyslexie onderzoeken (ED) verzoeken we u contact met ons op te nemen voor actuele wachttijden voor de locatie Hengelo. Wachttijd is afhankelijk van beschikbare

behandelplekken. Voor de locatie Deventer, hebben we in 2024 voorlopig geen aanmeldmogelijkheden meer. 

Wachttijden voor bijv. EMDR zijn vaak korter, neemt u daarvoor ook contact op met onze praktijk.  

 

Na de intake is er geen wachtlijst cq. wachttijd meer! Vervolgafspraken volgen direct of binnen enkele weken na intake.

Indien er vragen zijn over de aanmelding nemen wij tussendoor contact met u op. Wij kunnen kunnen pas een eerste afspraak inplannen wanneer de aanmelding compleet is*

*=aanmeldingsformulier, getekend toestemmingsformulier (alle) gezaghebbende ouders/verzorgers, vragenlijsten ingevuld, verwijzing ontvangen / beschikking aangevraagd 

 

Heeft u een spoedeisende vraag? Neem dan contact op met de medewerker toegang / wijkcoach in uw gemeente of met uw huisarts. Zij hebben zicht op wachttijden bij andere zorgverleners. 

 

 Wilt u:

- weten volgens welke algemene voorwaarden wij werken? U vindt deze op de site van de NVO

- onze beroepscode lezen? U vindt deze op de site van de NVO

- meer weten over ons privacypolicy en de AVG? Dit kunt u nalezen in ons Privacybeleid 2021 1.3

- weten hoe u een uittreksel uit het gezagsregister (nodig bij de aanmelding) kunt aanvragen? U vindt hier aanvullende informatie. 

- op de hoogte zijn van onze meldcode

- weten wat u moet doen als u niet tevreden bent? Leest u dan het klachtenprocedure document.

- weten hoe tevreden ouders en jongeren zijn? Wij vragen na afloop van ieder traject de tevredenheid van cliënten.

  In 2023 was het gemiddelde tevredenheidscijfer een 8,7! (gemeten 2023)